PUNCTE TARI

1. Comuna Porumbacu de Jos este localitate de tranzit între Braşov și Sibiu și este situată pe coridorul de transport rutier pan - european IV și beneficiază în viitor de investiţii majore (în prezent, în curs de realizare drumul expres pe traseul Brașov-Sibiu); -Calea ferată București-Brașov-Sibiu, cu posibilitatea conectării prin nodul de cale ferată de la Podul-Olt cu calea ferată București-Pitești-Rm.Vîlcea-Sibiu-Deva-Arad, propusă pentru dublare,electrificare și care va face parte din traseele amenajate pentru circulaţia cu viteză sporită, iar prin comunicarea Sibiu-Copșa-Mică se va face legătura cu calea ferată București-Brașov-Sighișoara-Mediaș-Cluj-Napoca-Oradea care va face parte din traseele amenajate pentru circulaţia de mare viteză.

2. Com. Porumbacu de Jos este racordată la reţeaua de transport feroviară prin 3 stații de cale ferată: Sărata-Colun, Scorei și Porumbacu de Jos.

3. Transport rutier în comun deservit cu autobuze ale unor companii private, călătorii fiind preponderent navetişti și elevi. Zilnic se deplasează spre Sibiu cca. 30% din populaţia activă a comunei.

4. Comuna dispune de suprafeţe de terenuri agricole, cu soluri fertile, propice unei culturilor de cartofi, porumb și păioase ,precum și pășuni ce asigură posibilitatea practicării unei zootehnii moderne , liziere de salcâmi și alte plante melifere favorabile apiculturii.

5. Resursele naturale (ape, păduri) și minerale (marmură) de care dispune zona. 6. Voinţa politică exercitată prin Consiliul Local al corn.Porumbacu de Jos și capacitatea organizatorică a conducerii Primăriei Porumbacu de Jos.

PUNCTE SLABE

1. Infrastructura de transport insuficient dezvoltată în interiorul comunei-drumuri comunale nemodernizate, pietruite și fără covor asfaltic;

2. Infrastructura de utilităţi şi mediu slab dezvoltată (canalizare, epurare, gaze, managementul deşeurilor, comunicaţii);

3. Activităţi în faza incipientă de atragere a investiţiilor străine directe;

4. Infrastructura de afaceri în stadiu incipient de dezvoltare (inclusiv pentru agricultură),ponderea mare a investiţiilor private constituind-o comerţul cu amănuntul (63,15%);

5. Insuficienţa şi standardul scăzut al infrastructurii turistice şi de agrement;

6. Zona rurală cu o pondere mare a populaţiei ocupate în agricultură şi o rentabilitate scăzută a activităţilor agricole datorată fărâmiţării terenurilor, unităţilor productive mici, mecanizării reduse etc;

7. Probleme serioase cu sărăcia din mediul rural, servicii sociale precare;

8. Probleme de mediu, în mod special privind managementul deşeurilor;

9. Calitatea scăzută a infrastructurii de sănătate;

10. Decalaj între pregătirea oferită de şcoală şi cerinţele pieţei muncii;

11. Disparităţi educaţionale între mediul rural şi urban;

12. Infrastructura de educaţie insuficientă şi neadaptată standardelor moderne în materie;

13. Decalaj informaţional față de mediul urban;

14. Dezvoltarea limitată a sectorului industrial;

15. Slaba educaţie antreprenorială.

AMENINŢĂRI

1. Creşterea disparităţilor inter şi intrazonale;

2. Creşterea ratei şomajului ca urmare a restructurării industriale;

3. Accederea României în U.E. duce la creşterea competiţiei pentru produsele agricole, putând defavoriza unele sectoare tradiţionale, în prezent competitive la export;

4. Migraţia masivă a tineretului către zonele urbane sau chiar în afara țării datorită lipsei locurilor de muncă.

OPORTUNITĂŢI

1. Potenţial pentru turismul montan și agroturism; concesionarea de către Primăria com. Porumbacu de Jos a terenurilor din golul alpin pe perioada sezonului rece, pentru practicarea sporturilor montane și alpine(heliski-investitori din Cehia);

2. Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunităţi pentru crearea de noi locuri de muncă;

3. UE alocă fonduri substanţiale pentru protecţia mediului şi resurse umane;

4. Potenţial crescut pentru agricultură ecologică, în mod special apicultura și zootehnia;

5. Disponibilitatea forţei de muncă pentru recalificare şi dezvoltarea abilitaţilor;

6. Creşterea performanței instituţionale a administraţiei publice prin implementarea coerența și generalizată de sisteme informatice integrate, în contextul realizării la nivel de judeţ unei reţele intranet;

7. Integrarea în programele de răspândire a instrumentelor IT, în eventualitatea organizării unor cursuri de instruire și perfecţionare conform modelului „Licenţei Europene de Operare pe Calculator" (ECDL);

8. Iniţierea unor contacte directe cu instituţii și organizaţii regionale și internaţionale sau alţi parteneri interni și externi;

9. Evitarea creşterii numărului de şomeri prin adoptarea liniilor directoare ale Uniunii Europene privind ocuparea forţei de muncă, creşterea mobilităţii, flexibilităţii și adaptabilităţii forţei de muncă, garantarea şanselor egale, dezvoltarea spiritului întreprinzător al angajatorilor și al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Informare cetateni