Proiecte demarate

Nr. crt. Denumire program de dezvoltare/proiect de infrastructură Autoritate Finanțatoare/ Valoare Stadiu de realizare:
1 Modernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Valoare eligibilă: 3,945,707.31 lei
Valoare neeligibilă: 2.150.462, 26 lei

În derulare

Stadiu: procedură simplificată pentru atribuire contract de lucrări rest executat și remedieri

Finalizare: Decembrie 2024

2 Dezvoltare comunitară integrata Programul Operațional Capital Uman
Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene
Valoare: 4,581,076.05 lei

În derulare

Finalizare: Decembrie 2023

3 Amenajare loc de joacă sat Scoreiu, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Valoare eligibilă: 49.495 lei

Proiectul a fost implementat prin achiziționarea de echipamente loc de joacă amplasament curtea Școlii Generală Scoreiu.

Finalizat iunie 2023

4 Înființare centru colectare prin aport voluntar în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu PNRR- Componenta C3- Managementul deșeurilor
Valoare eligibilă: 4.558.786,52

În curs de implementare:

Stadiu: procedură simplificată pentru atribuire contract de execuție

Finalizare: decembrie 2024

5 Amplasare și instalare stații de reîncărcare pentru
vehiculele electrice, în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu
PNRR- Componenta 10- Fond Local
Valoare buget local: 50.000 euro

În curs de implementare

Faza: proiectarea stațiilor de reîncarcare, amplasamentul propus Sat Porumbacu de Jos și sat Scoreiu.

Finalizare 2024

6 Extindere sistem de supraveghere video în comuna Porumbacu
de Jos, județul Sibiu
PNRR- Componenta 10- Fond Local
Valoare eligibilă: 466.524,28 lei

În curs de implementare:

Faza: Documentație tehnică obținută, se organizează achiziția de lucrări de execuție în conformitate cu documentația tehnică.

Finalizare: 2024

7 Amenajare piste pentru biciclete și alte vehicule
electrice ușoare în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu
PNRR- Componenta 10- Fond Local
Valoare eligibilă: 1.640.243,64 lei

În curs de implementare:

Faza:Documentația tehnică recepționată, se vor obține toate avizele necesare. 

Se continua procedură de expropriere, a terenurilor afectate de amplasamentul obiectivului.

Finalizare: 2026

8 Modernizare sistem de alimentare cu apa în satele
Porumbacu de Jos și Porumbacu de Sus, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny ”

Valoare: 7.833.100 lei

Proiect eligibil
Faza: elaborare documentație tehnică și obținere avize
Contractul de finanțare se va semna după aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și proiect tehnic
9 Alimentare cu apă sat Colun, comuna Porumbacu de Jos,
județul Sibiu

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny ”

Valoare: 4.885.729,91 lei

Proiect eligibil, contract de finanțare semnat în luna octombrie 2023.
Va fi organizată în cel mai scurt timp procedura de atribuire execuția lucrărilor de alimentare cu apă a satului Colun.
10 Alimentare cu apa și stație de tratare apă, sat
Scoreiu, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu
Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny ”
Valoare: 8.891.843,68 lei
Proiect eligibil
Faza: depunerea documentației tehnic și avize în platforma mdlpa.ro. Proiectul a primit clarificări privind documentele transmise. Se va răspunde la clarificări pentru obținerea contractului de finanțare.
 
Contractul de finanțare se va semna după aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și proiect tehnic.
Se va organiza procedură privind atribuirea contractului de proiectare faza proiect tehnic și execuția lucrări de alimentare cu apă sat Scoreiu.
11 Eficientizare energetica Școala Gimnazială Scoreiu, sat
Scoreiu, comuna Porumbacu de Jos,județul Sibiu
Administrația Fondului pentru Mediu Stadiu: s-a încheiat contract de lucrări, se va emite ordinul de începere lucrări și predarea amplasamentului, începând cu 10.11.2023.
Proiectul presupune realizarea de lucrări de eficientizare energetică a clădirii școlii din localitatea Scoreiu, lucrări de izolare termică, înlocuire ferestre și uși exterioare, izolare planșeu, montare panouri fotovoltaice, înlocuire centrală termică.
12 Inființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu  Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny ”
Valoare estimată: 57.025.386,35 lei
Valoare neeligibilă: 2.155.581,08 lei
Proiect eligibil cu suma de 15.000.000 lei.
Stadiu: refacerea studiilor de teren și a documentației tehnice pentru semnarea contractului de finanțare.
 13

 Construire bază sportivă tip II, sat Scoreiu, comuna

Porumbacu de Jos, județul Sibiu”

 Compania Națională de Investiții S.A.
Valoare estimată conform proiectului tip II: 2.933.752,41
lei

Hotărâre Consiliul Local al comunei Porumbacu de Jos pentru predare amplasament în vederea realizării investiției de către C.N.I. S.A.

Faza: Certificat de urbanism și avizele obținute, transmise la C.N.I. S.A. luna septembrie 2023. Proiectul va intra în faza de achiziție publică  pentru proiectare și execuție. Se vor aloca prin ordin de ministru fonduri necesare realizării proiectului.

 14  Extindere canalizare menajeră în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu  PNRR- Componenta C1: Managementul Apei

În evaluare:  Cerere de finanțare depusă în 22.12.2022

Documentație tehnică depusă faza studiu de fezabilitate. Proiectul cuprinde extinderi rețea de canalizare pentru localitatea Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, sat Scoreiu și stație de pompare localitatea Sărata.

Prescorare: 65 puncte

 15  ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ a comunei Porumbacu de Jos, județul Sibiu”   PNRR- Componenta C15- Educație 

Contract de finanțare semnat.
Proiectul presupune dotarea cu mobilier a sălilor de clasă din cele 5 unități de învățământ a Școlii Gimnaziale Porumbacu de Jos.

Faza: Întocmire documentație de atribuire și organizare procedură simplificată pentru achiziționarea mobilierului specific.

Cereri de finanțare în pregătire pentru obținere finanțare

Sari la conținut